Integritetspolicy

Vi på iZONEN och Soderpalm Publishing vet hur viktig den personliga integriteten är för våra kunder, leverantörer och besökare till våra webbplatser. Därför vill med denna policy så tydligt som möjligt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. All hantering utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig integritetslagstiftning.


Personuppgiftsansvarig

Soderpalm iZONEN AB 556961-0214 och Soderpalm Publishing 556768-2942,

Skårsgatan 48, 412 69 Göteborg, 031 – 20 20 29 och info@izonen.se, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och att den sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Har du frågor eller vill ha ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kontakta gärna: emilia.romboni@izonen.se.


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Till exempel namn, personnummer, 

e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, IP-nummer om de kan kopplas till en fysisk person.


Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig som användare på olika sätt. T ex när du registrerar dig för att använda våra tjänster eller när du avtalar med om oss om att använda våra tjänster. Det sker också när du vill veta mer om våra tjänster via våra nyhetsbrev eller genom en demonstration. Vi kan också samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare om han eller hon vill ge dig möjligheten att använda iZONEN.


Vilka personuppgifter behandlas om dig?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig.


Kunder
Om du är kund hos oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:

· Namn

· Email

· Adress

· Telefonnummer

· Organisationsnummer


Leverantörer
Om du är leverantör till oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
- Namn

· Email

· Adress

· Telefonnummer

· Organisationsnummer


Användare av våra externa hemsidor
Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, laddar ned vårt test eller bokar demo via våra hemsidor.

· Email

· Namn


Inloggad användare i iZONEN
När du använder iZONEN lagras t ex svar på dina uppgifter i de utmaningar du genomför, där lagras också information om vilka filmer du har tittat på och de kurser du genomfört.

· Email

· Namn

· Det du tittar på

· De uppgifter du svarar på

· De kurser du genomför


Varför behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter sker av följande anledningar:
- för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig
- för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t ex gällande redovisning
- för att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig


Vilken rättslig grund stöds behandlingen på?

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:
- att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare.
- att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t ex gällande redovisning.
- samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål.

Hur marknadsför vi oss mot dig?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Det kan ske via ett telefonsamtal eller mejlutskick. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill ta emot marknadsföring via email genom att avregistrera dig från utskicket via länken som finns i varje utskickat email.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part som inte har en dokumenterad GDPR-strategi och är så sparsamma som möjligt även då. Vi har avtal med de leverantörer som är personuppgiftsbiträden åt oss. I vissa situationer är det nödvändigt att lämna ut uppgifterna, t ex till de leverantörer som vi samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig. Det gäller i första hand följande leverantörer.

• Administration – Vi använder oss av Avastar AB som leverantör

• Leverantörer och IT-leverantörer – Vi använder oss av olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan hantering. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi använder oss av följande leverantörer: Cityweb, 

JGLIT-service, Editnews, Lundalogik

• Intern IT-hantering – Internt hanterar vi personuppgifter i vanliga Office-programvaror och i Visma.

• Betallösningar – Vi använder oss ibland av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och betalinformation. Vi använder idag Swish och ePay.

• Marknadsföring – Vi använder oss av externa leverantörer t ex Editnews för att tillhandahålla marknadsföring och information om våra tjänster till dig via e-mail. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av e-post adress och namn. Social media som används är i första hand Facebook och LinkedIn. Vid affärssamtal via webb används Skype och GotoMeeting. Som programvara för affärssamtal och webinars via webben används Skype och Gotowebinar.


Vi vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som vi beskriver i denna policy och att behandlingen sker på ett säkert sätt.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t ex på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras och skyddas på ett sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.


Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och efter det så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, när det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i sju år. Dina personuppgifter kommer sparas som längst i fem år från avslutat avtal. Därefter kommer uppgifterna att raderas.


Vilka är dina rättigheter?

Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter, som du kan utkräva av Bolaget.
Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få kopia av uppgifterna.
Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om vi kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.
Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t ex under tid vi utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.
Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss. Du har också rätt att kräva att vi ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.
Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om vi kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invändningar mot marknadsföring är den rätten absolut.


Kakor (cookies)

På våra webbplatser används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används. I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor. Om du väljer att begränsa användningen av kakor på vår webbplats, kan det komma att påverka upplevelsen och dess funktionalitet.


Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2018-05-22.


Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Emilia Romboni, emilia.romboni@izonen.se. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.


Vänliga hälsningar iZONEN och Soderpalm Publishing